Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
 
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 Частен съдебен изпълнител Мая Иванова, рег.№ 748Район на действие: Окръжен съд гр.МонтанаАдрес на кантора: гр.Монтана, ул. “В.Левски”№ 13Тел.: 096 /305 205;GSM:0895 474 353 ОБЯВЛЕНИЕ № 20087480400260                 Подписаната МАЯ ИВАНОВА,Частен съдебен изпълнител с рег.№ 748 и район на действие: Окръжен съд - гр.Монтана ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.01.2009г. до 26.02.2009г. – 17.00ч. ще се проведе в сградата на Районен съд - гр.Монтана, ул. “Граф Игнатиев” № 4  ВТОРА поред ПРОДАЖБА на следният недвижим имот,собственост на ипотекарния длъжник по ИД№20087480400260,образувано в кантората на ЧСИ Мая Иванова,рег.№748 -  „ЕВРОТАКС”ООД от гр.София със седалище и адрес на управление:гр.София,район”Красно село”,ул.”Искърски пролом”№2,ет.7 за удовлетворяване вземането на „ОББ”АД със седалище и адрес на управление: гр.София,район”Възраждане”,ул.”Света София” № 5,а именно:-         ТЕРЕН,представляващ поземлен имот №000397,находящ се в землището на с.Долно Белотинци-извън регулация,в местността „МЛАКАТА”,с площ от 139,700дка,образуван от имотите 000404 и 000382 при граници на терена по нот.акт:от изток землище на с.Д.Белотинци;от запад – път,разклонение на „Каменни кариери” и фургонен цех;от север-път-Монтана-Бойчиновци;от юг-тресавище,а по скица:поземлен имот№000421,собственост на Община Монтана,поземлен имот №0020780,собственост на Община Монтана,поземлен имот №002075;собственост на Община Монтана;поземлен имот №000355,собственост на Б.Ангелов,Б.Иванов и Д.Станимиров;поземлен имот №964003,собственост на Община Монтана,както и поземлен имот №000402,собственост на Община Монтана,ведно с построената в него СВИНЕФЕРМА”РАЗСАДНИКА”,обособена като следните сгради:1/АВТОНОМЕН ТРАФОПОСТ от 12кв.м;2/ПОМПЕНА СТАНЦИЯ от 10 кв.м.;3/ПОМПЕНА СТАНЦИЯ в землището на кв.”Кошарник” със застроена площ 10 кв.м.;4/КОЛИЕН КАНТАР  от 60 кв.м.;5/РАМПА С КАНТАР  от 20кв.м.;6/ПОРТАЛ от 60 кв.м.;7/АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК – едноетажна  масивна сграда със застроена площ 224 кв.м. и Битова сграда – едноетажна със застроена площ 250 кв.м.8/СЕКТОР”УГОЯВАНЕ”,състоящ се от 5бр.масивни халета,всяко от които със застроена площ от 800 кв.м. и с обща площ 4000 кв.м. и СГЛОБЯЕМ НАВЕС от бетонови елементи с бетонов покрив със застроена площ 1152 кв.м.;9/СЕКТОР”ПОДРАСТВАЩИ”,състоящ се от  8 броя монолинтни халета,всяко от които е със застроена площ  от 420 кв.м. и с обща площ от  3360 кв.м.;10/СЕКТОР”МАЙКИ И КЪРМАЧКИ”,състоящ  се от 3бр. монолитни халета,със застроена площ 402 кв.м.,372 кв.м. и 312 кв.м.,като към едното има двуетажна част,използвана за битова сграда със застроена площ 72 кв.м.,ремонтна работилница от 720 кв.м.;11/СВИНАРНИК „ОТДИХ И ЗАПЛОЖДАНЕ”от 775 кв.м.;12/ОСЕМЕНИТЕЛЕН ПУНКТ,представляващ масивна сграда с площ 120 кв.м.;13/СВИНАРНИК”СУХОСТОЙНИ”,състоящ се от 3бр. бетонови халета от 500кв.м.;14/ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА,представляваща масивна сграда от 138 кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА,от която започва публичната продан на горепосоченият недвижим имот е 640  000лв./шестстотин и четиридесет  хиляди лева/.Върху имотите има следните тежести:1. 2 бр. учредени договорни  ипотеки  в  полза на взискателя  „ОББ”АД гр.София.2.Вписана възбрана от ЧСИ с район на действие Окръжен съд-Монтана в полза на взискателя и ипотекарен кредитор - ОББАД гр.София.                Всички желаещи да видят и огледат имота могат да сторят това всеки ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК от 14.00 до 16.00 часа през времетраенето на публичната продан.Процесният недвижим имот  се намира в с.Долно Белотинци,обл.Монтана.Книжата за проданта се държат в канцеларията на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр.Монтана и са на разположение на всеки, който се интересува от недвижимия имот .                Писмените наддавателни предложения се отразяват в специален входящ регистър, в който се посочва номера, под който са постъпили в съда.На основание чл.489 ал.1 от ГПК  за участие в наддаването по сметка на ЧСИ Мая Иванова с IBAN BG05 CECB 9790 5012 8467 00,BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД клон Монтана се внася задатък 10 на сто  върху началната цена.                На основание чл.492 ал.1 ГПК постъпилите писмени наддавателни предложения ще бъдат обявени в присъствието на явилите се наддавачи на 27.02.2008г./ ПЕТЪК/ – 9.00ч. в сградата на Районен съд гр.Монтана, ул.“Граф Игнатиев” № 4  в съдебна зала или в канцеларията на държавния съдебен изпълнител.гр.Монтана, 05.01.2009г.                                                                       ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                       /МАЯ ИВАНОВА/Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 Частен съдебен изпълнител Мая Иванова , Рег.№ 748Район на действие :Окръжен Съд гр.МонтанаАдрес на кантора :гр.Монтана , ул. “В.Левски”№13Тел. : 096 /305 205 ; GSM 0895 474 353ОБЯВЛЕНИЕ № 20087480400157            Подписаната МАЯ ИВАНОВА , частен съдебен изпълнител  с рег.№ 748 и район на действие:Окръжен Съд Монтана ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 28.08.2009г. до 28.09.2009г. – 17.00ч.  ще се проведе в сградата на Районен съд   гр.Лом  Втора поред  ПРОДАЖБА на следните  движими  вещи / машини /,собственост на длъжника по ИД № 157/08г. , образувано в кантората на ЧСИ М.Иванова  - “ЕКО КОМ”  ООД със седалище и адрес на управление:гр.Белоградчик  , ул. “Бенковски” №2,Южна промишлена зона ,представлявано  от управителя Юлин Тодоров Кирилов  за удовлетворяване вземането на  “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА ” АД  със седалище и адрес на управление гр.София , ул. “Света София” №5  , а именно :            І .МЕЛНИЧНО ОБОРУДВАНЕ  ТИП  “Р6 – АВМ-15 ПС” ,произведено 1999г.,производител Украйна ,капацитет 440 кг/час(3,5т/смяна) ,състои се от 6 валцови комплекта в паралел,инсталирана мощност 70-80 kw  и включва :                1.Елеватор,вертикален 12м , с производителност 25 т/ч.                2.Разтоварище с обем 30т.                3.Редлер вертикален 26 м. , с производителност 25 т/ч.                4.Транспортьор 16 м. , производителност 20т/ч.5.Вентилатор 2 kw-6 /, за осъществяване на пневмотранспорт.6.Зърноприемник 0,5 т. комплект.7.Чистачно отделение 1,5 т/ч.- вентилатор 9 kw – 1бр.8.Миално отделение 1,5 т/ч.9.Вентилатор мелница 9 kw -1бр.10.Елеватор за жито 5 т/ч.11.Елеватор за брашно 5 т/ч.12.Съд за отлежаване 2,5т.13.Съд за междинно отлежаване 1т.14.Шел машина 1 т/ч.15.Шнек за брашно  1 т/ч.16. Дозатор- 1бр.17.Хомогенизатор за брашно 6т. – комплект.18.Зърнотоварач челен – 2бр.19.Храномер – 1бр.НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която започва публичната продан  на горепосоченото мелнично оборудване   е 10 240.00лв. /десет хиляди двеста и четиридесет  лева/. Началната цена е без включено ДДС.ІІ. КАНТАР КОЛИЕН 50 т. ,зав.№ 1600,произведен 1989.Работен плот  с дължина 12м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която започва публичната продан  на горепосоченият кантар    е 3 072.00лв. / три хиляди седемдесет и два  лева/. Началната цена е без включено ДДС.            Всички желаещи да видят и огледат  горепосочените вещи  могат да сторят това всеки ПОНЕДЕЛНИК ,СРЯДА И ПЕТЪК от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан.Процесните  вещи   се намират в Мелница “Командита” в гр.Лом , до Бензиностанцията на Лукойл   .                Горепосочените вещи са заложени в полза на взискателя по делото “ОББ” АД гр.София за сумата от 500 000лв.                Книжата за проданта се държат в  канцеларията на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр.Лом  и са на разположение на всеки,който се интересува от вещите.                Писмените наддавателни предложения се отразяват в специален входящ регистър , в който се посочва номера , под който са постъпили в съда.На основание чл.489 ал.1 от ГПК  за участие в наддаването по сметка на ЧСИ Мая Иванова  с IBAN  BG05 CECB 9790 5012 8467 00 , BIC : CECBBGSF  в ЦКБ АД клон Монтана се внася задатък 10 на сто  върху началната цена .            На основание чл.492 ал.1 ГПК постъпилите писмени наддавателни предложения ще бъдат обявени в присъствието на явилите се наддавачи на 29.09.2009г. / ВТОРНИК /– 09.00ч. в сградата на Районен съд гр.Лом    в съдебна зала №1 /до входа/ на първия  етаж  или в кабинета  на държавния съдебен изпълнител – етаж І , кабинет №1 .                                                                                                 ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                / МАЯ ИВАНОВА/

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 Частен съдебен изпълнител Мая Иванова ,Рег.№ 748Район на действие :Окръжен Съд гр.МонтанаАдрес на кантора :гр.Монтана, ул.“В.Левски”№13Тел.: 096 /305 205;GSM 0895 474 353  ОБЯВЛЕНИЕ № 20087480400157 Подписаната МАЯ ИВАНОВА , частен съдебен изпълнител  с рег.№ 748 и район на действие:Окръжен Съд Монтана ОБЯВЯВАМ на интересуващите се , че от 28.08.2009г. до  28.09.2009г. – 17.00ч.  ще се проведе в сградата на Районен съд   гр.Лом   Втора поред  ПРОДАЖБА  на  следният   недвижим  имот,собственост на длъжника по ИД № 157/08г. ,образувано в кантората на ЧСИ М.Иванова  - “ЕКО КОМ”  ООД със седалище и адрес на управление : гр.Белоградчик , ул. “Бенковски” №2,Южна промишлена зона , представлявано  от управителя Юлин Тодоров Кирилов  за удовлетворяване вземането на  “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА ” АД  със седалище и адрес на управление гр.София , ул. “Света София” №5 ,а именно :ДВОРНО  МЯСТО/ТЕРЕН/ с площ от 17 870 кв.м. /седемнадесет хиляди осемстотин и седемдесет/кв.м.,съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-4517 /втори ,четири хиляди петстотин и седемнадесет/ в кв. 22 /двадесет и втори/ по плана на гр.Лом,обл.Монтана , кв. “Младеново” ,ЗАЕДНО с построените в имота самостоятелни сгради: СКЛАД ЗА ДЕСТИЛАТ /МЕЛНИЦА/ със застроена площ 931.25 /деветстотин тридесет и едно цяло ,двадесет и пет стотни/ кв.м.,СКЛАД едноетажен със застроена площ 232.63 /двеста тридесет и две цяло ,шестдесет и три стотни / кв.м.; АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ 203.16 /двеста и три цяло и шестнадесет стотни/ кв.м.; КАНТАР  И  ПРОИЗВОДСТВЕН НАВЕС , при съседи: улица и имоти № 4515,4516,5829,5833,5834 и 5835.НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която започва публичната продан  на горепосоченият недвижим имот    е   452 000.00лв. / четиристотин  петдесет и две  хиляди   лева/,от които 128 640.00лв./сто двадесет и осем хиляди шестстотин и четиридесет лева/за земята  и  323 360.00лв./триста двадесет и три хиляди триста и шестдесет лева/за сградите.Началната цена е без включено ДДС.Всички желаещи да видят и огледат  горепосоченият имот  могат да сторят това всеки ПОНЕДЕЛНИК ,СРЯДА И ПЕТЪК от 15.00 до 17.00 часа през времетраенето на публичната продан.Имотът се намира в гр.Лом,кв.”Младеново”,Мелница “Командита” в гр.Лом, до Бензиностанцията на Лукойл .Имотът е ипотекиран в полза на взискателя “ОББ” АД гр.София .Върху  имота са учредени 5 бр. незаличени договорни ипотеки в полза на “ОББ” АД гр.София  общо  за сумата от 694 000 лв. и 130 000 EUR.Книжата за проданта се държат в  канцеларията на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд гр.Лом  и са на разположение на всеки , който се интересува от имота.Писмените наддавателни предложения се отразяват в специален входящ регистър , в който се посочва номера , под който са постъпили в съда.На основание чл.489 ал.1 от ГПК  за участие в наддаването по сметка на ЧСИ Мая Иванова  с IBAN  BG05 CECB 9790 5012 8467 00,BIC:CECBBGSF  в ЦКБ АД клон Монтана се внася задатък 10 на сто  върху началната цена .На основание чл.492 ал.1 ГПК постъпилите писмени наддавателни предложения ще бъдат обявени в присъствието на явилите се наддавачи на 29.09.2009г. / ВТОРНИК /– 09.00ч. в сградата на Районен съд гр.Лом   в съдебна зала №1 /до входа/ на първия  етаж  или в кабинета  на държавния съдебен изпълнител – етаж І , кабинет №1 .                                                                                                                   ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:    

                                                                                                                                    /Мая Иванова/

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
Начало  •  Дейност и процедури  •  Професионален опит  •  Продажби  •  Тарифа  •  Контакти  •  Връзки
Дизайн и поддръжка от www.vsi4ko.net и www.sadebenizpalnitel.com     Към върха на стрaницата
Всички права запазени © 2007.